Kroppsuppfattning och livskvalitet i relation till sexualitet hos kvinnor efter mastektomi

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: SAMMANFATTNING  Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och även den cancerform som är mest studerad. Att drabbas av bröstcancer genererar i ett lidande trots att sannolikheten för att överleva efter att ha diagnostiserats med bröstcancer har ökat. Kirurgi är den primära behandlingen vid bröstcancer vilket ökar behovet att vidare studera hur detta påverkar livskvaliteten samt hur det kan påverka kroppsuppfattningen. Förändringar av kroppsuppfattningen och livskvalitet i relation till sexualitet skapar lidande, därav behöver vård- och omsorgspersonal ha kunskap kring detta då lidandet är motivet till all vård. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor med bröstcancer som genomgått en mastektomi upplever sin kroppsuppfattning och livskvalitet i relation till sexualitet. Metod: Deskriptiv litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Mastektomi tenderar att ha inverkan på kvinnors kroppsuppfattning och livskvalitet i relation till sexualitet. De mest framträdande resultaten var att ärrbildningen och att samhällets normer hade en påverkan på kvinnors kroppsuppfattning samt att den feminina identiteten rubbades vid förlusten av bröstet. Vidare påvisar denna studie en negativ förändring av kvinnors livskvalitet i relation till sexualitet på grund av den förändrade kroppsuppfattningen.  Slutsats: Kroppsuppfattningen och livskvaliteten i relation till sexualitet påverkades negativt till följd av mastektomi. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)