The times they are a-changin’ : oberoende skivbolags utveckling i en förändrad skivbolagsindustri

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Johan Söderman Wendel; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Tiderna har förändrats inom skivbolagsbranschen. Sedan 2001 har skivförsäljningen minskat med över 33 procent. De senaste årens teknologiska förändringar har förändrat förutsättningarna och strukturen i skivbolagsbranschen. Resultatet har blivit att majorbolagen upplever en kris. Men samtidigt som majorbolagen talar om kris så växer skivbolagsbranschen underifrån och antalet oberoende skivbolag ökar. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur de oberoende skivbolagen har påverkats av de teknologiska förändringar som förändrat skivbolagsbranschen. För att uppfylla detta syfte har studien utformats utefter en kvalitativ fallstudie. Studiens resultat visar att de oberoende skivbolagen har påverkats i positiv bemärkelse av de teknologiska förändringar som förändrat skivbolagsbranschen. Trots att skivförsäljningen har minskat på grund av fildelning, har andra teknologiska förändringar gjort att aktiviteter i värdekedjan går att utföra till lägre kostnader vilket har varit positivt för de oberoende skivbolagen. Den minskade skivförsäljningen har också lett till att majorbolagen har blivit defensiva vilket har skapat möjligheter för de oberoende skivbolagen att växa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)