Sjuksköterskans arbete i förebyggandet av fotsår hos personer med diabetes mellitus : En beskrivande litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk folksjukdom som drabbar miljoner människor över hela världen. Denna långvariga sjukdom kan leda till komplikationer som svårläkta fotsår som medför lidande för patienten, begränsar vardagen och sänker livskvaliten, vilket i svåra fall kan leda till amputation. Dessa svårläkta fotsår kostar samhället massor vilket är ett bekymmer. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans arbete i förebyggandet av fotsår hos personer med diabetes mellitus samt att beskriva de ingående artiklarnas undersökningsgrupp. Metod: En beskrivande litteraturstudie som baserats på tio vetenskapliga artiklar, åtta med kvantitativ ansats, en med kvalitativ ansats samt en med mixad ansats. Artiklarna söktes i sökmotorn PubMed samt databasen Cinahl. Resultat: Det finns några punkter som spelar stor roll i förebyggandet av diabetes fotsår. Detta är att sjuksköterskor ska identifiera risker hos personer med diabetes. Detta görs med hjälp av olika instrument för att upptäcka neutrovaskulärpati. Det andra sättet i förebyggandet är att öka kunskap hos personer med diabetes och vägleda dem till egenvård. Detta möjliggörs genom att ge fotvårdsutbildning till patienter för att sköta sina fötter och på så sätt förhindra uppkomsten av fotsår och fotkomplikationer. Det sista resultatet som kom fram i den här litteraturstudien är att ett samarbete mellan olika vårdprofessioner krävs i det förebyggande arbetet. Framför allt är ett bra samarbete mellan sjuksköterskor och undersköterskor som är angeläget.   Slutsats: Olika faktorer kan påverka positivt på förebyggandet av fotsår hos personer med diabetes. Dessa faktorer är att identifiera risker, upptäcka neurovaskulärpati i tid, öka kunskap hos dessa personer och vägleda dem till egenvård samt skapa en bra kommunikation mellan olika vårdprofessioner. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)