Corporate Social Responsibility: Medarbetaren i fokus : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar medarbetarens attityd till CSR

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

Hållbar utveckling är numera inte ett revolutionerande koncept och ansvaret för att skapa en hållbar värld för kommande generationer ligger inte bara på stora globala organisationer utan andra samhällsaktörer, såsom företag, måste börja ta sitt ansvar. Litteraturen visar en ökad medvetenhet gällande hållbarhetsfenomenet där människan på allvar börjat föra diskussioner inom både forskningsfältet såväl som hos civilbefolkningen. I en företagskontext har FN ställt krav på företag att de bör engagera sig i Corporate Social Responsibility [CSR] och rapportera utvecklingen som sker. CSR i sin tur är ett begrepp i ständig utveckling och som strategi har CSR fått mycket uppmärksamhet de senaste åren men väldigt lite är känt gällande hur CSR påverkar medarbetarna inom företaget. Flertalet forskare efterfrågar därför studier på mikro-nivå, med medarbetaren i centrum och därför har vi valt att fokusera på individen i en företagskontext. Vår avsikt är att bidra med ett nytt perspektiv till forskningen genom att utgå från individens attityd till CSR med frågeställningen:

 

Vad påverkar individens attityd till CSR?

 

Vi utformade fem hypoteser [H1-H5] för att undersöka vad som påverkade individens attityd till CSR och hypoteserna bildade en konceptuell modell vilken testades empiriskt. Studien genomfördes med en kvantitativ metod och en deduktiv ansats, där 110 svar samlats in från ett urval av Nordic Choice Hotels medarbetare.

 

Resultaten visade empiriskt stöd för H1 och H4 vilket innebar att individens attityd till hållbarhet och företagets interna kommunikation påverkar individens attityd till CSR. Vidare bekräftades att individens attityd till CSR har en samverkan med individens faktiska CSR-beteende [H5]. Vilken position medarbetaren har var även signifikant där en lägre position resulterade i en starkare positiv attityd till CSR. Dock kunde vi inte finna empiriskt stöd för att företagets CSR aktiviteter [H2] och organisatoriskt åtagande [H3] påverkade individens attityd till CSR.

Vårt resultat indikerar att organisationer har ett effektivt verktyg vilket kan användas för att skapa en lyckad CSR-strategi, den interna kommunikationen, och att respondenternas tidigare erfarenheter påverkar CSR-attityden som sedan leder till ett CSR-beteende. Vår bekräftade teoretiska modell kan användas som ett styrmedel hos företag med en uttalad CSR-strategi för att undersöka hur anställda uppfattar, tar emot samt hanterar CSR inom företaget. Slutligen har vår studie bidragit till samhället genom att organisationer har en möjlighet att påverka sina anställda att agera mer hållbart och på så vis få den lilla att se sin del i det stora hela, men även att anställda med ett hållbarhetsintresse i sin tur kan fungera som förändringsagenter för att påverka företag att agera mer hållbart.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)