Fysisk aktivitet och sociala medier : - En deskriptiv enkätundersökning på vuxna kvinnor 18-60 år

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

Sammanfattning: Bakgrund: En av människokroppens främsta funktioner är att vara fysiskt aktiv och detta är essentiellt genom hela livet. Vuxna över 18 år rekommenderas att uppnå minst 150 minuter fysisk aktivitet per vecka med måttlig intensitet och bör spridas ut under veckan. Fysisk aktivitet minskar bland annat risken för förtida död och hjärt-och kärlsjukdomar. Hälsoinspirerade appar kan förbättra livsstilsvanor såsom kost och fysisk aktivitet och därmed förebygga sjukdomar. Sociala medier är ett samlingsnamn för kommunikationsplattformar. Det har visat sig finnas ett samband mellan användandet av sociala medier och en försämrad självbild och kroppsuppfattning. Syfte: Syftet med studien var att ge en inblick i hur fysisk aktivitet hos vuxna kvinnor i åldersgruppen 18-60 år influeras av användandet av sociala medier och hälsoinspirerade appar samt hur sociala medier inverkar på självbild och kroppsuppfattning hos yngre och äldre kvinnor. Deltagare: Deltagarna var 165 stycken vuxna kvinnor inom åldrarna 18 till 60 år.  Den yngre åldersgruppen (18-30 år) innefattade 114 deltagare. Det var 19 deltagare i åldersgruppen 31-40 år och 32 deltagare i åldersgruppen 41-60 år. Metod: En digitaliserad enkät utformades för att besvara frågeställningar om bakgrundsinformation, användning av sociala medier, fysisk aktivitet, kroppsuppfattning samt självbild. Resultat: Studiens resultat visar att 95% av kvinnorna var fysiskt aktiva och 33% av dessa var aktiva 4-6 timmar per vecka. Studien har visat liten medvetenhet kring hur sociala medier kan appliceras på fysisk aktivitet hos kvinnorna 18-60 år. Yngre kvinnor använder sociala medier i en större utsträckning samt upplevde sämre kroppsuppfattning och självbild jämfört med äldre kvinnor. Konklusion: Studien har besvarat frågeställningarna genom att användandet av sociala medier och appar kan främja fysisk aktivitet hos kvinnor samt att det finns en skillnad i användandet av sociala medier, jämförelse och självbild mellan åldersgruppen 18-30 och 31-60.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)