Målbild för receptarien - uppfattningar bland apoteksaktörer, myndigheter, organisationer och utbildningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Denna rapporten undersökte målbilden av en receptarie, en treårig farmaciutbildning i Sverige. Idag, är inte mycket arbete gjort för att utveckla och definiera målbilden av en receptarie. Olika verksamheter kan ha olika uppfattningar om vad en receptarie är menad att göra i sitt arbete. Mål: Att studera hur den nya nationella målbilden för receptarier uppfattas i grundutbildningarna, i ansvar och arbetsuppgifter på apotek samt vilka förändringar som behöver genomföras enligt de som har möjlighet att påverka. Metod: En enkätstudie skickades ut till receptarieutbildningar, apoteksaktörer och relevanta myndigheter och organisationer, som frågade om deras uppfattning av en receptaries målbild jämfört med Apotekarsocietetens målbild. Resultat: Över lag instämde enkätdeltagarna med Apotekarsocietetens målbild, och många deltagare uttryckte en vilja att vidare bidra för att uppnå målen. Åsikterna om de andra verksamheternas bidrag till målsättningarna var negativa. Apoteksaktörerna var den gruppen som ansågs bidra sämst till att uppfylla målsättningarna. Diskussion: Synen på apoteksaktörernas bidrag var mycket olika beroende på vem som frågades, där apoteken själva ansåg att de bidrog mycket väl, medan andra verksamheter tyckte de bidrog mycket lite. Många framförde även önskemålet att öka fokus på rådgivning och patientkommunikation. Slutsats: Apotekarsocietetens målbild stämde bra överens med deltagarnas uppfattningar. Deltagarna hade överlag en positiv inställning och uttryckte en vilja att arbeta vidare med många förslag på förbättringar. Huvudresultatet av rapporten var skillnaden i syn på apoteksaktörernas bidrag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)