Nyckeln till Nytta : Hur tillväxtföretag upplever nyttan med nyckeltalsstyrning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Syftet med studien har varit att undersöka den upplevda nyttan med nyckeltal i verksamhetsstyrningen. Fokus har legat på snabbväxande tillväxtbolag och chefsroller i dessa bolag. Studiens huvudfrågeställning är hur personer upplever nyttan av nyckeltal i verksamhetsstyrningen. För att kunna besvara den behöver underfrågan hur respondenterna upplever att de nyckeltal de använder fyller sitt syfte besvaras. Studien är en kvalitativ studie baserad på intervjuer där respondenterna har fått tala så fritt som möjligt kring nyckeltal och deras erfarenheter och upplevelser kring dessa. Resultatet av intervjuerna visade att respondenterna inte bara är väl bevandrade i användandet av nyckeltal utan också att de har upplevt att de ger stor nytta för styrningen av snabbväxande tillväxtbolag. Av resultatet framgick också att det är viktigt för nyttan att de nyckeltal som används för styrning harmoniserar och att medarbetarna har förståelse för hur olika nyckeltal hänger ihop och hur de kan driva verksamheten framåt med sin egen insats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)