Att spara eller inte spara : En jämförelsestudie i formmaterial vid gjutning av Prefab element

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka för vilka byggen det är mer ekonomiskt lönsamt för leverantör av prefabelement att använda sig utav engångsskiva eller formplyfa som formmaterial. I uppdrag av UBAB har en undersökning gjorts om vilket formmaterial som är det lönsammare alternativet vid produktion av trappor. Detta har gjorts genom att analysera processernas tidåtgång, materialkostnad samt totalkostnad. Arbetssätten skiljer sig mellan de olika formmaterialen och därför har arbetsmomentet kartlagts genom tidsstudier för indata och observationer för ytterligare förståelse om processerna. Genom intervjuer har en materialåtgång framkommit som tillsammans med informationen från tidsstudierna använts för att ta fram totalkostnaden. Resultatet visar att totalkostnaden för engångsskivan är större än vid användandet av den traditionella formplyfan. Endast första gjutet visar sig vara lönsammare med engångsskivan. För att engångsskivan ska vara ett kostnadseffektivt alternativ vid flera gjut behövs materialåtgången sänkas då kostnaden för den snabbt blir dubbelt så dyr som med formplyfan. Även om kostnaden för engångsskivan är större finns fortfarande fördelar och möjligheter till förbättring. Att utveckla standardiserade arbetssätt även för engångsskivan kan göra det mer tidseffektivt och genom att få ner materialåtgången kan göra engångsskivan till ett mer lönsamt alternativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)