Det dagliga livet efter behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk : Hur hanterar och värderar personer med alkohol- och/eller drogproblematik sina vardagliga aktiviteter?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

Sammanfattning: Bakgrund: Av Sveriges totala befolkning är 5 % beroende och/eller missbrukar alkohol och droger. Det finns samband mellan människors aktivitetsmönster och missbruk, då missbruket har en inverkan på de dagliga aktiviteterna. Strukturen i vardagen har en betydande roll för alkoholkonsumtion och återfall. Arbetsterapeuter som yrkesgrupp förekommer sällan inom beroende och missbruksvård, trots att ett missbruk påverkar de vardagliga aktiviteterna. Personer med alkohol- och/eller drogproblematik känner sig ofta tillfredsställda med vårdprogrammen på behandlingshem men inte med eftervården som ges. Syfte: Beskriva hur personer med drog- och/eller alkoholproblematik hanterar och värderar vardagliga aktiviteter efter avslutad behandling på behandlingshem. Vidare jämförs om det finns någon skillnad i hantering och värdering av vardagliga aktiviteter hos de som haft och inte haft återfall efter avslutad behandling. Metod: Syftet besvarades genom en kvantitativ studie. Enkäter innehållande självskattningsinstrumentet Min Mening och författarnas egna konstruerade bakgrundsfrågor har använts. 35 män och kvinnor som behandlats på behandlingshem för sin alkohol- och eller drogproblematik deltog i studien. Resultat: Det framkom att deltagarnas drogfrihet har påverkat de vardagliga aktiviteterna till det bättre. Deltagarna upplevde att aktiviteterna “Att få gjort det jag behöver göra” och “Att koppla av och roa mig” fungerade minst bra. De värderade aktiviteten “Att sköta min ekonomi” högst. Det framkom skillnader mellan de deltagare som haft och inte haft återfall efter avslutad behandling. Alla vardagliga aktiviteter i denna studie upplevdes fungera bättre för de som inte haft återfall. Slutsats: Resultatet går i linje med den forskning som redan finns vad gäller samband mellan aktivitetsmönster och missbruk samt belyser och uppmärksammar arbetsterapins betydelse inom missbruksområdet vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)