Kamratbedömning i matematik : En studie med avseende på elevernas motivation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanfattning: I detta arbete undersöktes användning av kamratbedömning i matematikundervisning med avseende på elevernas motivation i matematik. Studien riktar mot gymnasieelever som fick jobba med kamratbedömning i fyra veckor och har fått upplevelse av kamratbedömning i matematikundervisning för första gången. Motivation är ett komplext ämne som inte är mätbart men kan observeras i lärande domäner. För att ha motivationsbelägg observerades olika faktorer såsom kognition, påverkan och beteende (cognition, affect and behavior). Med hänsyn till ämnets komplexitet användes metodtriangulering för att öka resultatens trovärdighet. Enkätstudie och intervjustudie genomfördes. De tre faktorerna fördelades i olika kategorier för att analysera insamlat data. Efter resultatanalys kan den sägas att belägg finns att kamratbedömning påverkar elevernas motivation. Vidare forskning rekommenderas dock i området. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)