Jämställdhet i skolan : Jämställdhet och demokrati måste ständigt erövras på nytt (SOU:83, s. 59 f).

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Författare: Marie Gååse; [2019]

Nyckelord: Jämställdhet; genus; pedagoger; skola;

Sammanfattning: Detta är en kvalitativ studie som undersöker pedagogers arbete med jämställdhetsuppdraget på en skola. Syftet med studien är att undersöka hur de definierar begreppet jämställdhet och hur de arbetar med jämställdhet i relation till eleverna och om de anser att arbetet är lyckat. För att få svar på dessa frågor har fyra pedagoger intervjuats som arbetar på en skola med elever från förskoleklass till sexan. Studien belyser även vilka resurser som finns för att genomföra uppdraget och vilka prioriteringar som pedagogerna gör. Resultatet visar att pedagogerna i brist på resurser, kompetens och pedagogisk ledning inte har möjlighet att prioritera jämställdhetsarbetet. De enskilda pedagogerna använder sig ibland av en medveten pedagogik med ett jämställdhetsperspektiv men det finns inget genomgående jämställdhetsarbete i verksamheten. Definitionen av jämställdhet är inte samstämmig bland pedagogerna och de är inte enade om deras jämställdhetsarbete är lyckat eller ej. Jag har i min studie kommit fram till att de intervjuade kvinnliga pedagogernas kunskap kring jämställdhet bygger mycket på "common sense", förgivet taganden som reproducerar könsmönstren istället för att motverka dessa. Kraven på flickorna är högre än på pojkarna och pojkarna tillåts att ta mer utrymme i klassrummet än flickorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)