Öppen molninnovation

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Öppen innovation innebär att en organisation öppnar upp sig för att absorbera och dela resurser, interna som externa, i innovationsutvecklingen genom skapandet av allianser med olika aktörer, interna som externa, för att utveckla produkter för kommersiellt bruk. Uppsatsen berör beaktningen och påverkan av för- och nackdelar vid val av molntjänster för utövandet av öppen innovation. Genom intervjuer med projektansvariga för öppna innovations-projekt har empiriskt material samlats till underlag för analysen. Tillsammans med teoriavsnitt som knyter samman öppen innovation och användning av molntjänster analyseras empirin. Genom undersökning upptäcktes att molntjänsters fördelaktighet vid utövande av öppen innovation anses vara hög och fördelarna avgörande för beslut om användning. Däremot var riskbedömningen för nackdelar nästan obefintlig, något som i teorin ständigt lyfts fram som kritiskt för beslut om användning. Intresset för molntjänster i organisationer som utövar öppen innovation är hög, emellertid krävs det mer omfattande forskning hos verksamheter för att upptäcka de verkliga behoven för förändring av molntjänster innan de kan anses optimala för öppen innovation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)