Detaljplan som verktyg för ekologisk kompensation

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Grönområden konkurrerar idag med exploatering av byggnader och infrastruktur. Dock har grönska kommit att uppmärksammas allt mer i samband med pågående urbanisering och förtätning där den biologiska mångfalden påverkas negativt. Grönområden har även visat sig ha en viktig roll i anpassningen till rådande klimatförändringar. Grönska har på så sätt en avgörande roll för en hållbar utveckling. Därav bör man värdera, planera, sköta, värna och kompensera för den grönska som går förlorad i och med exploatering. För att ge olika ekosystem det utrymme och skydd som de kräver och förtjänar är det av största vikt att människan får en förståelse för naturens fulla värde. Därav har olika kompensationsåtgärder och monetära värdesättningar av ekosystem tagits fram. Kompensationsåtgärder är ett verktyg för att nå målet om ingen nettoförlust av biologisk mångfald. Dock visar forskning att ekologisk kompensation inom planeringen ofta är bristande och något som även tillämpas på ett tvivelaktigt sätt. Dessutom saknas mer vedertagna sätt och metoder för ekologisk kompensation i planeringen. Den här studien har med utgångspunkt i ovan beskriven problematik undersökt hur ekologisk kompensation appliceras i den kommunala planeringen i Skåne. Studien syftar till att undersöka vad det finns för möjligheter, utmaningar och hinder med detaljplan som verktyg för ekologisk kompensation. Tre fallstudier baserade på dokumentstudie av detaljplaner i Helsingborgs stad, Svedala kommun och Lomma kommun har givit studien ytterligare insikt i den kommunala detaljplaneprocessen och hur ekologisk kompensation kan tillämpas. För att göra ett urval av fall skickas en enkätundersökning ut till alla Skånes kommuner. Studiens metoder har sitt initialläge i ett kvalitativt tillvägagångssätt för att finna mönster och skapa en förståelse för hur olika företeelser kontextuellt hänger samman. Tillämpade metoder i studien är enkätundersökning, fallstudie och dokumentstudie. Detaljplanen är ett verktyg för att applicera kompensationsåtgärder i den kommunala fysiska planeringen. Detaljplaneprocessen syftar till att säkra insyn från olika parter vilka verkar för olika intressen. Det finns även en vilja att i skånska kommuner applicera ekologisk kompensation i planerings- och exploateringsprocesser, vilket kommer till uttryck i kommunernas översiktsplaner. Dock finns det en del utmaningar och hinder med att applicera kompensationsåtgärder i en detaljplan. Exempelvis en bristande lagstiftning vilken främst skyddar redan skyddade områden utan att möjliggöra eller uppmuntra en frivillig kompensation av det vardagliga landskapet. Vidare är tillämpningen av ekologisk kompensation beroende av engagemang, politiska beslut samt kunskap. Bristande kunskap kan i sin tur leda till att kompensationsåtgärder appliceras utan egentlig påverkan på den biologiska mångfalden alternativt att partiell kompensation uppstår eller att åtgärden enbart är estetisk. Avslutningsvis är uppföljning och bevakning av stor vikt, att fastställa en kompensationsåtgärd i en detaljplan har ingen betydelse eller inverkan på den biologiska mångfalden om den inte realiseras i verkligheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)