Personlighetens betydelse för arbetsmotivation : En kvantitativ undersökning om relationen mellan HR-anställdas personlighet och motivation på arbetsplatsen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Arbetsmotivation är en viktig aspekt i arbetet med att skapa välfungerande arbetsplatser. Särskilt hos HR-personal, som på olika sätt har ansvar över all personal i verksamheten. Tidigare forskning har visat indikationer på att personlighet till viss grad kan predicera arbetsmotivation. Syftet med studien var därför att undersöka detta samband bland HR-anställda i Sverige. Studien utfördes via en kvantitativ undersökning, där 408 respondenter fick värdera sin arbetsmotivation och personlighet utifrån två validerade instrument; Multidimensional Work Motivation Scale (MWMS), samt Ten Item Personality Measure TIPI. Dessa mätte arbetsmotivation med fyra olika typer av reglering utifrån Self determination-teorin, och personlighet med fem olika personlighetsdrag utifrån Big five-teorin. Resultatet visade att en högre grad av neuroticism kunde predicera en högre grad av externt och introjicerat reglerade arbetsmotivationsfaktorer samt en lägre grad av internt reglerade arbetsmotivationsfaktorer. Extraversion visades vara en positiv prediktor för internt reglerad arbetsmotivation. Öppenhet och samvetsgrannhet visades vara positiva prediktorer för både internt och identifierat reglerad arbetsmotivation. Sammanfattningsvis drogs slutsatsen att neuroticism, extraversion, öppenhet och samvetsgrannhet är prediktorer för extern och intern reglering av arbetsmotivation. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)