Kreditgivarens låneprocess och dess inverkan på företagets möjlighet till finansiering : En kvalitativ studie gjord på svenska företag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Moa Vikström; Linnea Pettersson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Förr i tiden var det många som kallade världen för ett industrisamhälle, men med tiden har detta mynnat ut och blivit allt mer ett tjänstesamhälle där många entreprenörer idag väljer att driva ett tjänsteföretag. På grund av detta har de immateriella tillgångarna blivit en allt viktigare faktor för företagen i de fall som de vill utveckla sin verksamhet och då är det viktigt att dessa tillgångar även räknas med i en kreditbedömning av företag. Dock anser kreditgivarna att de immateriella tillgångarna är för osäkra som säkerheter, vilket bidrar till en minskad möjlighet för företagen att få en kredit beviljad. Med en blandning av en deduktiv och en induktiv process kommer denna studie, genom en kvalitativ forskningsmetod, att fokusera på att förstå och få en djupare inblick i hur ett företags kreditgivningsprocess ser ut. Studien kommer sedan ha som underliggande syfte att studera hur de immateriella tillgångarna värderas vid en kreditgivning samt vilka säkerheter kreditgivaren kräver av företag och vilken påverkan eventuella betalningsanmärkningar har på kreditbeslutet. Studien äger rum på fyra av Sveriges största banker belägna i Skellefteå kommun med totalt åtta stycken personer som valt att medverka under ett intervjutillfälle. En slutsats som dragits utifrån denna studie är att det är skillnader i hur de olika bankerna som medverkat i studien hanterar sina kunder. Vissa banker som medverkat har manuella processer vilket innebär att de själva för in de siffror som är nödvändiga för att kunna besluta om företaget ska få sin kredit beviljad eller inte. Sedan är det två av de banker som intervjuat som har en automatiserad process vilket innebär att företagens bokslut går att finna i systemet som också räknar ut de aktuella nyckeltal som krävs för att den anställde ska kunna grunda sitt kreditbeslut på. De medverkande respondenterna menar att det är en större säkerhet i de fall som företaget kan ställa en materiell tillgång som säkerhet bakom en kredit, då dessa går att sälja vid eventuell konkurs. Denna risk ökar också i de fall som företaget har en betalningsanmärkning, men det skiljer sig i hur de olika bankerna väljer att hantera dessa. Två av de intervjuade bankerna menar att de gör vidare forskning kring vad dessa beror på medan de två andra säger att detta innebär ett avslag på en kreditansökan. Därmed arbetar de olika och det påverkar företagen vilken bank de går till. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)