Standardisering/anpassning som internationella marknadsföringsstrategier inom upplevelseindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Standardisering/anpassning som internationella marknadsföringsstrategier inom upplevelseindustrin Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Heiko Voeste och Olga Gutman Handledare: Akmal Hyder Datum: 2014 – 05 Syfte: Forskningen om upplevelseinriktade företags marknadsföringsstrategier anses vara otillräcklig, trots att denna industri tillhör den snabbt expanderande tjänstemarknaden. Vi valde därför att utföra denna forskning för att bidra till utvecklingen av teorin inom detta område. Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur internationella företag inom upplevelseindustrin arbetar med marknadsföringsstrategier, med avseende på anpassning och standardisering av marknadsföringsmixen. I vårt arbete har vi studerat:  hur upplevelseinriktade företag utformar sina internationella marknadsföringsstrategier;  olika faktorer som påverkar valet av strategier;  hur företag utformar marknadsföringsmixen för att skapa unika erbjudande för sina kunder. Metod: Vår empiriska undersökning baseras på kvalitativ forskning i form av flerfallstudier. Vi undersökte tre verksamheter som agerar inom upplevelseindustrin och har genomfört tio semi-strukturerade intervjuer inom dessa tre företag. Resultat & slutsats: Det vi kom fram till i denna studie var att de undersökta upplevelseinriktade företagen använder sig av både standardiserings- och anpassningsstrategier. Hänsyn tas till varje komponent av marknadsföringsmixen. Valet av marknadsföringsstrategier av dessa företag beror främst på sådana faktorer som, det unika erbjudandet, kulturen, ekonomin samt graden av internationellt verkande. Förslag till fortsattforskning: Vår studie är ganska begränsad eftersom den endast omfattar tre företag, två från Sverige och en från Tyskland. Detta leder till låg generaliserbarhet av vårt arbete. En mer omfattande studie av flera företag från flera olika länder krävs för att skapa mer generella slutsatser om marknadsföringsprinciper inom upplevelseindustrin. Uppsatsens bidrag: Vi hoppas att med detta arbete kunna bidra till utvecklingen av teorier om marknadsföringsstrategier inom upplevelseindustrin. Vi anser att vårt arbete ökar förståelsen inom detta område, främst med hänsyn till standardisering och anpassning samt ger förståelse för vilken roll faktorer som kultur och ekonomi har i valet av internationell strategi. Nyckelord: upplevelseindustrin, internationalisering, marknadsföringsstrategier, standardisering, anpassning, marknadsföringsmix, erbjudande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)