Men vad menas med kvalitet då? : En studie om förskollärares tankar kring kvalitet och vad det betyder i pedagogisk praktik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Sammanfattning: Om någon säger till dig att deras barn går på en förskola av hög kvalitet då förstår du väl exakt vad dom menar eller? Denna studie utgår ifrån problemet att se kvalitet som något objektivt och mätbart i den komplexa verksamhet som förskolan är. Vad du tänker på och anser är kvalitet i förskolan kan ju skilja sig från vad andra tycker är kvalitet i förskolan, då kvalitet är ett mångtydigt begrepp. Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares perspektiv på vad kvalitet betyder i förskolans undervisning. Men också hur förskollärare i praktiken organiserar, prioriterar och motiverar sina didaktiska val för att skapa en undervisning av hög kvalitet. I studien har den didaktiska teorin använts för att rikta ett tydligt fokus mot undervisning och de didaktiska valen. Metoden jag använt mig av i studien för att samla in empirin har varit genom fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med totalt sex förskollärare. Studiens forskningsresultat visar att kvalitet i undervisning och förskollärarnas motiveringar kring de didaktiska valen handlar om att möta barnens intressen, behov och förmågan att vara en flexibel lärare som tar tillvara spontana undervisningstillfällen. Kvalitet i undervisningen handlar också om måluppfyllelse där barnens ålder påverkar förskollärarnas synsätt på vad kvalitet i undervisning är men också deras motiveringar kring de didaktiska valen enligt studiens forskningsresultat.      

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)