Kärnkraftens bidrag till elkraftsystemets stabilitet

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Det svenska elkraftsystemet har länge varit ett stabilt system med god elkvalitet och räknats som ett av de bästa kraftsystemen i världen. En mycket viktig faktor för stabiliteten är de systemtjänster som kärnkraftverk ger tack vare sina stora och synkront kopplade generatorer. Med ökad installation av icke-synkrona väderberoende kraftverk och samtidig avveckling av kärnkraftverk minskar dessa systemtjänster till kraftsystemet. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka bidragande egenskaper kärnkraftverk ger till kraftsystemet avseende stabiliteten i det nordiska kraftsystemet då andelen icke-synkron elproduktion ökar. Att veta vad som gör kraftsystemet stabilt är viktigt för att rätt beslut ska tas angående framtida elproduktion. Resultatet från arbetet visar att kärnkraften har en stor betydelse för det nordiska kraftsystemets stabilitet. Kärnkraftverk bidrar med svängmassa, produktion och konsumtion av reaktiv effekt och effektdämpningar med sina dämpfunktioner. Det gör att kärnkraften bidrar till kraftsystemets frekvens-, spännings- och rotorvinkelstabilitet. Vid nedläggning av kärnkraftverk ändras kraftsystemets förutsättningar och de systemtjänster som kärnkraften bidrar med till kraftsystemet försvinner. Detta måste beaktas vid beslut om framtida elproduktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)