Hur styrs gaseller? : Verksamhetsstyrning i snabbväxande företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Kandidatuppsats (2FE24E), Civilekonomprogrammet – Controller Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT 2017 Titel: Hur styrs gaseller? – Verksamhetsstyrning i snabbväxande företag Författare: Joel Johansson och Victor Lindgren Handledare: Anders Jerreling Examinator: Elin Funck Bakgrund: Gasellföretag har visat sig vara betydelsefulla för jobbskapandet i en ekonomi. Dessa företag präglas av en hög tillväxt och det har visat sig att flera av dem inte klarar att hantera detta under en längre tid. Det finns flera utmaningar som dessa gaseller står för gällande deras verksamhetsstyrning, för att bibehålla sin tillväxt är denna styrning en viktig aspekt för företagets fortsatta överlevnad.  Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen och förståelsen kring hur gasellföretag arbetar med verksamhetsstyrning för att stödja snabb tillväxt och vad som påverkar styrningen i detta läge. Vårt bidrag med detta arbete är att identifiera vilka verktyg som blir aktuella och vad som är kritiskt att styra och följa upp för att kunna hantera dessa verksamheter i hög tillväxt. Metod: Uppsatsen är strukturerad kring en kvalitativ metod där en flerfallstudie har lagt grunden för det empiriska materialet. Vi har i studien intervjuat fyra olika företag där intervjuerna har ugått från en semistrukturerad intervjuform. Det empiriska materialet har sedan analyserats med hjälp av de teorier vi valt ut. Slutsats: Gasellernas verksamhetsstyrning påverkas av flera olika faktorer beroende på företagens situation, några av de mest påverkande faktorerna är miljö och storlek. Dessa faktorer påverkar hur företaget arbetat med verksamhetsstyrning, exempel på viktiga styrverktyg är rapportering och uppföljning för att kunna ha kontroll över verksamheten och dess kostnader. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)