Skolanställdas attityd till elevers fysiska aktivitetsvanor i Sverige och Norge på skolor med olika koppling till fysioterapeut - en enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

Sammanfattning: Bakgrund: Forskning har visat på att ju högre frekvens av fysisk aktivitet, eller lägre frekvens av stillasittande beteende, desto bättre hälsorelaterad livskvalitet. Fysisk inaktivitet är den fjärde ledande riskfaktorn för dödlighet globalt. Barn och ungdomar i Norden rekommenderas att röra sig med måttlig till hög intensitet minst 60 min per dag och minska sitt stillasittande. När barn i skolåldern deltar i fysisk aktivitet ger det många fysiska och psykiska hälsoeffekter. Idag anses barn och unga röra sig för lite. Att minska stillasittande tid och öka den fysiska aktiviteten hos barn är ett sätt att förbättra skolprestationen samt minska BMI och depressiva symtom. Syfte: Syftet med denna uppsats var att kartlägga attityden till elevers fysiska aktivitetsvanor hos en grupp anställda vid skolor i Sverige och i Norge med-, med koppling till- och utan fysioterapeut på skolan. Ytterligare ett syfte med uppsatsen var att undersöka om det finns skillnader avseende attityden till elevers fysiska aktivitetsvanor mellan anställda vid de olika skolorna i den undersökta gruppen. Metod: Studien bestod av en enkätstudie med tvärsnittsdesign. Mätinstrumentet var en nätbaserad enkät som ställde frågor om de anställdas attityd till elevers fysiska aktivitetsvanor. Fyra skolor, två från Sverige och två från Norge, deltog i enkäten (N = 159). Totalt behandlades 76 svar. Attitydfrågorna ställdes som påståenden och besvarades i skala 1–6. Respondenterna delades in i tre kategorier baserat på land samt skolans tillgång till fysioterapeut. Resultat: Respondenternas medelålder var 44,8 år, de hade arbetat på skolan i genomsnitt 10,9 år och 75 % var lärare. Elevernas fysiska aktivitetsvanor ansågs under skoldagen vara viktiga i hela den undersökta gruppen. Skolan med fysioterapeut angav i högre grad ett instämmande till att skolan arbetade mer aktivt med elevers fysiska aktivitetsnivå än resterande skolor. De norska skolorna uppgav i störst utsträckning att eleverna rörde sig under raster och idrottslektioner medan de svenska skolorna uppgav i störst utsträckning att eleverna bröt sitt stillasittande under lektionstid. Slutsats: De skolanställda i den undersökta gruppen anser att elevers fysiska aktivitetsnivå är viktig. Skolan med fysioterapeut instämde i högre grad än övriga skolor med påståendena om elevers fysiska aktivitetsvanor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)