Äldres upplevelser av ensamhet: en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Ensamhet är ett växande problem i samhället och särskilt bland den äldrebefolkningen. Ensamhet symboliseras som en upplevelse och kan vara ett frivilligt eller ofrivilligt val. Tidigare forskning har visat att ofrivillig ensamhet kan medföra negativa hälsoeffekter. Syfte: Att beskriva äldres upplevelser av ensamhet. Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Resultatet baseras på 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna söktes i databasen Medline via PubMed.Huvudresultat: De äldre beskrev upplevelsen av ensamhet ur olika perspektiv.Ensamheten beskrevs främst som något negativt, men det framkom även positivaupplevelser. De äldre skildrade de negativa upplevelserna som smärtsamma samt isolerande medan de positiva upplevelserna förknippades med frihet och beskrevs som ett frivilligt val. Slutsats En del äldre tycker att ensamheten är något av det värsta som finns, medan vissa inte påverkas av det eller till och med ser det som något positivt. Sjuksköterskan har en viktig roll i att uppmärksamma och minska de negativa upplevelserna som de äldre kan känna. Genom att stödja den äldre i dennes livsvärldkan sjuksköterskan lindra lidande och bidra till bibehållen hälsa och därmed minska möjliga negativa hälsoeffekter av den upplevda ensamheten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)