Lärares syn på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

Sammanfattning:

Arbetet handlar om faktorer som påverkar andraspråksinlärningen och syftet är att ta reda på vilka faktorer som påverkar andraspråksinlärningen och hur lärare ser på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen.

Jag har undersökt hur lärare ser på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen. Det jag har kommit fram till är att det finns en hel del faktorer som påverkar andraspråksinlärningen.

För att få svar på min frågeställning och komma åt mitt syfte kommer jag använda mig av metoden att intervjua lärare med intervjufrågor genom en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Jag har intervjuat fyra lärare som arbetar med svenska som andraspråk där tre av lärarna är behöriga i svenska som andraspråk medan den fjärde läraren inte är behörig i svenska som andraspråk ännu, då hon just nu går utbildningen för svenska som andraspråk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)