Användaracceptans hos användare efter införande av IT-system : En fallstudie avseende användning av ett infört leverantörsfakturasystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: När nya IT-system införs i en verksamhet är målet att skapa långsiktiga positiva effekter för ett företag. För att dessa effekter ska uppnås behöver organisationer säkerställa att IT-system används som det är tänkt och att användarna trivs och accepterar systemet som införts. Oftast förändras inte bara teknologin i samband med införandet av nya systemstöd utan arbetssätt och arbetsprocesser påverkas också, ibland på grund av teknologin men även av orsaker som att verksamheten identifierat att det finns behov av nya arbetssätt. Syftet med studien var att undersöka och få förståelse för vilka faktorer som påverkar användandet av IT-system. Studien utgick ifrån individens upplevelse av standardsystem i en obligatorisk användarmiljö i fasen efter införandet innan systemet hade blivit en del av det vardagliga arbetet. Studien genomfördes som en fallstudie med fokus på hur användare upplevde ett byte från ett tidigare leverantörsfakturasystem till ett nytt i förhållande till förändringar som förekommit både i teknologi- och processegenskaper. Frågeställningarna besvarades med hjälp av dokumentanalys av utbildningsmaterial, fallföretagets egen enkätundersökning samt analys av intervjusvar från tio respondenter som arbetade med leverantörsfakturasystemet. Resultatet analyserades och studien visar att leverantörsfakturasystemet i stor utsträckning accepterades av samtliga respondenter. Studien visar att upplevelserna skiljde sig åt mellan individerna, där de tekniska egenskaperna initialt var det som uppmärksammades av och påverkade användarna men att förändringarna i processegenskaper var det som påverkade användarna i störst utsträckning. Studien visar också att sällananvändning är en faktor som påverkar användaracceptansen och användningen av IT-system.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)