”Jag ser att barnen mår dåligt" : En studie om hur förskollärares stress påverkar omsorgen och undervisningen i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Inledning Förskolan är barnens egen första arbetsplats. Det är oftast här de vistas den största delen av dagen. Det är även här som pedagoger ska lägga grunden för det livslånga lärandet och se till att barnen får all den omsorg de behöver. Dagens samhälle med ökade krav på både vuxna och barn leder till ökad stress hos väldigt många. Det finns forskning som visar att förskollärares stressiga arbetssituation leder till personliga konsekvenser som till exempel utbrändhet vilket i sin tur leder till sjukskrivning. Dock tycks det saknas forskning om vad stressen leder till i uppdraget som förskollärare. Metod Vi använde oss av kvalitativa intervjuer som metod i den här undersökningen. Denna metod valdes för att kunna ta del av varje förskollärares uttalanden. Frågorna var öppna för att kunna få så uttömmande svar som möjligt. Svaren skrevs ner för hand och bearbetades senare. Vi försökte hitta likheter och skillnader i svaren för att kunna dela in i olika teman. 10 förskollärare på två olika förskolor intervjuades. Undersökningen har inspirerats av den sociokulturella teorin. Resultat I resultatet kan vi se att förskollärarnas stress påverkar både omsorg och undervisning i förskolan. Förskollärarna berättar att de känner att de inte hinner se alla barn och måste då prioritera vem som är i störst behov av omsorg. Detta resulterar då i att alla barn inte får ta del av omsorgen. För att förskollärarna ska hinna med alla uppgifter så sker omsorgssituationerna på löpande band. Förskollärarna beskriver också hur barnens undervisning påverkas genom att de till exempel tvingas utföra andra arbetsuppgifter på barnens undervisningstid till exempel disk, tvätt och viss städning. Arbetsuppgifter som av tradition tillhör förskolans arbetsuppgifter men som gör att förskollärarna prioriterar bort omsorg och undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)