Allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i palliativt skede : En kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Att möta barn med livshotande sjukdom är något sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård kan ställas inför. De följer då barnet och deras närstående från diagnostisering av livshotande sjukdom tills att barnet tar sitt sista andetag. Palliativ vård skiljer sig mellan barn och vuxna vilket kan kräva användning av alternativa metoder baserat på ålder samt mognad för att nå fram till patienter. Syfte: Syftet med studien var att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med behov av palliativ vård i hemsjukvård såväl som på institution. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ och induktiv ansats baserad på tio vetenskapliga artiklar. Databaser som använts är Cinahl och PubMed. Resultat: Resultatet presenterades i tre kategorier med nio tillhörande underkategorier; Relationen mellan sjuksköterskor, barn och deras närstående, Utmaningar i det vårdande arbetet och Bristande kunskap. Slutsats: Många känslor är involverade vid vård av barn med palliativa vårdbehov vilket har utvecklat olika hanteringsstrategier hos sjuksköterskor, exempelvis prata kring situationen med kollegor. Det har även framkommit att vårdrelationen är en väsentlig del i vårdandet och att kommunikationen med barn behöver förenklas för att de ska förstå. Sjuksköterskor upplevde bristande kunskaper kring palliativ vård och pediatrik från sjuksköterskans grundutbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)