Andraspråkselever bygger svenska : Språklig nivå i Nationella provet i svenska som andraspråk för åk 9 i förhållande till bedömningsstödet Bygga svenska

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Nyligen presenterade Skolverket ett nytt bedömningsstöd, Bygga svenska, anpassat för elever i början av sin andraspråksutveckling. Bedömningsstödet beskriver språkutvecklingen i fem steg och ger observationspunkter och vanliga andraspråksdrag för varje steg. Med utgångspunkt i detta har jag i denna studie undersökt vilka språkutvecklingssteg skribenter på E-nivå i det Nationella provet i svenska som andraspråk i årskurs 9 är på. Frågeställningen omfattar även vilka andraspråksdrag som finns i dessa texter och hur de fördelas över utvecklingsstegen. Min hypotes är att steg 4 motsvarar godkänd språknivå. Trettio elevtexter har analyserats med hjälp av observationspunkterna och andraspråksdragen för respektive språk­utvecklingssteg. Resultatet visar att skribenterna är på en lägre nivå än jag förväntade mig, dock inte lägre än steg 2. Samtliga texter har andraspråksdrag av olika slag. Resultatet kan även användas för att tydliggöra bedömningspunkten språk, stil och skrivregler i provets bedömningsmatris. Studien visar att elever med ett relativt nyutvecklat andraspråk och många andraspråksdrag kan bli godkända på provet. Resultatet visar också spridning i språklig utvecklingsnivå inom betygsteget E.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)