Bolagisering av kommunal verksamhet : Centrala faktorer samt positiva och negativa aspekter ur ett situationssynsätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: För att möta de effektiviseringskrav som ställs på kommunal sektor ser kommuner till alternativa driftsformer för delar av organisationen. Bolagisering av kommunal verksamhet är något som har ökat de senaste åren för att möta kommunernas ökade krav. Syftet med studien är att öka förståelsen för bolagisering av kommunal verksamhet. Detta genom att identifiera centrala faktorer samt positiva och negativa aspekter med bolagisering av kommunal verksamhet. För att besvara syftet utfördes kvalitativa intervjuer med aktörer inom förvaltningar och kommunalägda bolag, detta för att belysa aktörernas egna upplevelser av bolagisering. De faktorer samt positiva och negativa aspekter som identifierats har analyserats utifrån situationsteorin och institutionella mekanismer användes för analys på en mer djupgående nivå. Diskussion har även förts kring principal-agentteorin då vissa faktorer är knutna till denna teori. Slutligen har studien utvecklat en konceptuell analysmodell vilken innehåller faktorer som kan tas i beaktning vid bolagisering av kommunal verksamhet. Med analysen som utgångspunkt kan studien konstatera att situationsteorins faktorer påverkar vid bolagisering av kommunal verksamhet samt att de identifierade positiva och negativa aspekterna utgör faktorer.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)