Läppning och formning av PEEK plast : Ett produktionstekniskt arbete med fokus på LEAN, Six Sigma och Kaizen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Pär Schelin; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

GE Healthcare i Umeå tillverkar detaljer av PEEK-plast, några exempel på dessa detaljer är statorer och slangar. Statorerna läppas för att få en fin yta. Nyligen har en ny större läppmaskin införskaffas. Maskinen behöver nya rutiner för att bibehålla kvaliteten på de läppade komponenterna. I en annan del av verksamheten formas PEEK-slangar. Det tillverkas ett tiotal olika sorters slangar genom formning. Arbetsmetoden för formningen har länge varit samma och önskas därför utvärderas för att finna om det finns möjliga förbättringar.

 

Målet är att dels finna förbättringsmöjligheter för formning av PEEK-slangar samt kostnadsförslag att införa dessa, samt att ta fram rutiner vid läppning för att få samma pass-yield oavsett fyllnadsgrad i läppmaskinen. Arbetsmetoderna som har används i denna rapport har utgått från LEAN, Six Sigma och Kaizen. För att testa flera olika parametrar samt att minska antalet mätpunkter gjordes en ”design of experiments” vid läppningen. Parametrar som testades var, flödesmängd av läppolja, hastighet av läppskivan, pålagd vikt, fyllnadsgrad, samt storlek på läppobjekten. Det som mättes var avverkningshastighet, vilket mättes med mikrometer, samt ytfinhet Ra, Rz och Rmax vilket mättes med en släpnålsgivare över 5,6 mm.

 

Vid formning av slangarna gjordes en arbetsplatsstudie som grundade sig på LEAN och Muda. Resultatet visade sig att det som påverkade avverkningen av de läppade objekten mest var storleken på det läppade objekten. Detta var ett oväntat resultat, en teori är att 40 mm statorerna som läppas hade kvalitetsproblem i plasten. Last och fyllnadsgrad påverkade också avverkningshastigheten vilket var ett väntat resultat. Hastigheten på läppskivan påverkade tillsynes inte resultatet vilket var ett oväntat resultat. Läppoljeflödet påverkade inte heller resultatet något nämnvärt. Det enda som påverkade ytfinheten märkbart var fyllnadsgraden. Vid genomförandet av design of experiment uppkom det plötsligt repor på de läppade statorerna. En rotorsaksanalys gjordes som fann att reporna mest troligt orsakades av en kontaminerad läppolja.

 

Resultatet från arbetsplatsstudien vid formning visar på flera potentiella slöserier, onödiga transporter, väntan, omarbete samt outnyttjade resurser. Att åtgärda de onödiga transporterna kan delvis ske genom att införskaffa en lagerhylla att ha slangämnen i till en kostnad av 2288:-, att minska väntan samt att minska andelen omarbeten kan åtgärdas genom att införskaffa fyra stycken nya fixturer till en kostnad av 8000:-. Att ytterligare minska onödiga transporter skulle vara att flytta ugnsrummet samt spolstationen närmare varandra. På grund av brandtekniska skäl måste det då byggas en egen brandcell för detta plus att införskaffa en ny ugn. Kostnaden för detta uppsattas till 252 000:-. Rekomendationen är att införskaffa nya fixturer samt ny lagerhylla till en kostnad av 10 288:- vilket ger en teoretisk ökning av produktionskapaciteten med 200%.

 

Rekommenderade inställningar vid läppning är att vid fulla läppkransar av 55 mm statorer appliceras 11 kg dödvikt. Då fyllnaden är 70-99% appliceras 8 kg dödvikt, 60-70% fyllnad 7 kg dödvikt och vid 30-60% fyllnad appliceras endast 4 kg dödvikt. Läppskivan köres med hastigheten 55 rpm, läppvätska får droppa med en droppe/sekund och tiden för läppning sätts till 10 minuter. Vid läppning av 40 mm statorer ges endast rekommendation vid full fyllnadsgrad. Skillnaden från 55 mm statorer är att dessa körs 3 minuter med 4 kg dödvikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)