IAS 19R : Pensionsredovisningens effekt på volatilitet i företags finansiella rapporter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: År 2013 infördes en ny regel gällande pensionsredovisning, IAS 19R, där pensionsskulden ska redovisas till marknadsvärde och förändringar i denna ska redovisas direkt i övrigt totalresultat. Tidigare studier har undersökt detta och nämnt en högre volatilitet i företags finansiella rapporter som eventuell följd, detta för att den utjämningsmekanism som funnits under tidigare standarder nu tagits bort. Volatiliteten har inte konstaterats i någon av dessa studier, varför en studie av detta därmed är motiverad. Vi har undersökt om svenska börsnoterade företag uppvisar en högre volatilitet genom tre olika proxys: volatilitet i vinst per aktie, volatilitet i nettoresultat samt volatilitet i eget kapital. Undersökningen visar att det föreligger ett svagt signifikant positivt samband mellan IAS 19R och volatilitet i vinst per aktie och nettoresultat. Däremot finner vi inget stöd för att volatiliteten i eget kapital skulle ha förändrats i samband med implementeringen av den nya standarden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)