Det kooperativa lärandets effekt på elever i matematiksvårigheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Denna kunskapsöversikt inriktar sig på elever i lågstadiet i relation till det kooperativalärandets effekter på matematiklärande. Mer specifikt ligger fokus på att besvara vilka föroch nackdelar det kooperativa lärandet kan ha för elever lärande i matematik. Det specifikasyftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka det kooperativa lärandets effekt förelevers utveckling inom matematik, med fokus på elever i matematiksvårigheter.Huvudfrågeställningen är således ¨Vilken effekt har det kooperativa lärandet på elever imatematiksvårigheter?¨. För att besvara frågeställningen kombinerades sökorden¨cooperative learning¨, ¨mathematical difficulties¨ och ¨mathematics¨ med booleskaoperatorer i två forskningsdatabaser, ERIC och JSTOR. Totalt har åtta vetenskapliga artiklarvalts ut som behandlar forskning inom området kooperativt lärande. Resultatet från studientyder på att kooperativt lärande har positiva effekter när eleverna får ta del av varandraskunskaper och erfarenheter. Resultatet visar även på att de matematiska förmågorna;resonemangsförmåga, problemlösningsförmåga, begreppslig förmåga,kommunikationsförmåga och argumentationsförmåga lättare kan utvecklas genomkooperativt lärande. Något som också framkom i resultatet var att det kooperativa lärandetkan ha negativa effekter för främst elever i matematiksvårigheter eftersom de kan känna sigmer utsatta i situationer där de får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. Framtidaforskning behövs för att undersöka hur den kooperativa arbetsmetoden kan vara merfördelaktig än traditionell undervisning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)