Lokala delningstjänster En studie av marknadspotentialen för extern aktör att hyra ut prylar nära hemmet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Klimatfrågan blir allt viktigare i dagens samhälle och initiativen till att råda bot på utsläppblir allt fler. Sedan år 2015 har ett samverkansprojekt, vid namn DenCity, sökt finnaattraktiva och hållbara lösningar för att minimera bilbehovet bland boende i flerbostadshus.DenCitys studie har bland annat resulterat i idéer om att ha tillgång till gemensammapaketskåp för flerbostadshus. I denna uppsats vidareutvecklas DenCitys resultat genom attundersöka marknadspotentialen för delning i paketskåp. Detta har gjorts ur både användaresoch fastighetsbolags synvinkel.Uppsatsen innehåller både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Den kvalitativadelen gjordes i form av intervjuer via Zoom, medan den kvantitativa delen genomfördes medhjälp av enkäter. Urvalet för intervjuerna var målstyrt utifrån respondenternas profession ochföretag, och urvalet för enkäten var målstyrt genom ett snöbollsurval.Resultatet som undersökningen resulterat i är att fastighetsbolag har en initialt positivinställning till delningsekonomi, men att de samtidigt kan identifiera ett antal hinder vilkaförhindrar att delning tas i bruk. Likaså är respondenterna från enkäten intresserade av atthyra prylar, och det finns en villighet att betala. Majoriteten av de respondenterna skulle viljabetala för de prylar som de faktiskt använder, snarare än att abonnera på en hyrtjänst medobegränsad tillgång. Vidare kan det anses vara intressant att undersöka avvägningen mellankostnad och tillgänglighet, för att som extern aktör kunna erbjuda attraktiva hyrtjänster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)