Det könsneutrala äktenskapet - En utredning av homosexuellas rätt att ingå äktenskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Homosexuella har i Sverige genom historien ständigt varit utsatta och diskriminerade. Homosexuella handlingar var kriminaliserade från 1608 till 1944 med undantag för införandet av 1734 års lag då den uttryckliga kriminaliseringen togs bort. Sedermera infördes kriminaliseringen åter i 1864 års strafflag. 1944 ersattes kriminaliseringen med en sjukdomsklassificering som varade till 1979. Under andra halvan av 1900-talet började utvecklingen av homosexuellas rättigheter att ta fart. 1988 infördes en laglig rätt för homosexuella att bli sambor, 1995 fick homosexuella möjlighet att registrera partnerskap och 2003 infördes en könsneutral sambolag. Rättighetsutvecklingen kulminerade 2009 med införandet av den könsneutrala äktenskapsbalken. Den könsneutrala äktenskapsbalken föregicks av en grundlig genomgång av argumenten som talade för och emot dess införande. Denna uppsats kommer att fokusera på de argument som framfördes i Hans Regners utredning från 2005 då trossamfund och riksdagspartier hördes. De argument som anfördes av religiösa samfund samt Kristdemokraterna, grundandes på den traditionella synen på äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna. De kristna samfunden hänvisade till Bibeln för att underbygga de flesta argumenten som i mångt och mycket utmynnade i att det var bäst för barnet, föräldrarna samt samhället om barnet växte upp med en mamma och en pappa. De politiska parterna som argumenterade för införandet av den könsneutrala äktenskapsbalken, hävdade i sin tur att juridikens främsta roll är att reglera problem som kan uppstå i dagens samhälle och betonade vikten av att separera juridiken från moraliska och etiska ståndpunkter. För att sammanfatta debatten som fördes, berörde argumenten två parallella funktioner av äktenskapet. Dels berördes äktenskapet som en del av äktenskapsrätten, dels som en familjerättslig institution.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)