Kamratbedömning och elevers lärande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Termen bedömning beskriver ett led i lärandet där det är viktigt att eleven får återkoppling på sitt arbete genom att synliggöra dess styrkor och svagheter. Det finns olika bedömningsformer, bland annat summativ bedömning, formativ bedömning samt kamratbedömning. Beträffande kamratbedömning, har diskussionen inom skolan varit bred på grund av olika åsikter kring bedömningsformen och dess process. Syftet med denna studie är att analysera lärarens roll vid kamratbedömning samt hur kamratbedömning uppfattas av eleverna. Metoden som används är av kvalitativ natur med tonvikt på intervjuer. Studiens resultat belyser att elever i allmänhet upplever kamratrespons som något positivt. Däremot kan processen i vissa fall upplevas som känslig och otydlig. Resultat belyser ett större behov av att lärare intar en coachande roll och visar närvaro under kamratresponsprocessen. Slutligen konkluderar studien att kamratresponsen är ett verktyg som belyser ett utvecklande och reflekterande arbetssätt. Kamratbedömningen och kamratrespons visar på ett kollektivt lärande samt att det är en process som kräver arbete på lång sikt.Nyckelord:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)