-För barnets bästa : En kvalitativ studie av professionellas syn på riktlinjer och hantering av den emotionella balansen i arbetet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsansats vars syfte var att öka förståelsen hur socialsekreterare och förskollärare förhåller sig till riktlinjerna i sitt handlande. Vidare ville vi se hur de hanterar den emotionella balansen i sin professionella roll. Studien utgår från deras livsvärld och systemvärld kopplat till deras professionella vardag. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer där totalt sex respondenter har deltagit. För att ha en god grund att diskutera studiens resultat har två teorier använts; fenomenologi och Habermas teori om livsvärlden och systemvärlden. Resultatet av denna uppsats visade att den emotionella balansen i arbetet är svår att handskas med, men att den hanteras genom stöd från kollegor och psykologer. Socialsekreterarna förhåller sig till sina riktlinjer med hjälp av BBIC-modellen när de fattar viktiga beslut. Förskollärarna förhåller sig till sin anmälningsplikt genom att anmäla till socialtjänsten vid minsta lilla misstanke om att ett barn far illa. Analysen visade att båda professionerna alltid utgick från barnets bästa och att detta påverkade den emotionella balansen. Det framkom även att samverkan mellan socialtjänsten och förskolan är betydelsefull. De värderade samarbetet mellan dem som högt och att det är en trygghet för dem att de har ett nära samarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)