En skola för alla- – en kvalitativ studie av verksamheten och undervisningens inre och yttre påverkansfaktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

Sammanfattning: Vårt syfte med denna undersökning har varit att undersöka vad som eventuellt kan påverkapedagoger och lärare på Svenska skolan i ett sydeuropeiskt land i deras arbete med att uppnåmålet: En skola för alla. Våra frågeställningar har varit;- Vad påverkar pedagoger och lärares verksamhet och undervisning?- Hur påverkas pedagoger och lärares verksamhet och undervisning?Metod och materialVi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod innehållande löpandedirektobservationer, kategoriseringsobservationen on-off och enskilda intervjuer för att få svarpå vårt syfte med dess frågeställningar. Vi har observerat 30 barn och elever i förskolan ochskolan, tre pedagoger samt två lärare. Vi har även valt att genomföra enskilda intervjuer medelever, pedagoger och lärare. Observationerna och intervjuerna har genomförts och bearbetatstillsammans under studiens gång.ResultatEfter genomförd studie på Svenska skolan har vi kommit fram till att pedagogerna ochlärarnas arbete i verksamheten och undervisningen påverkades av olika faktorer som vi valtatt dela in i två teman; skolans inre och yttre styrning. De inre faktorerna var Styrdokumentoch Fortbildning och handledningsfunktioner. De yttre faktorerna var Ekonomiskaförutsättningar, Vårdnadshavares påverkan samt barn och elevers Språkkunskaper, Ålder ochmognad. I vår studie drar vi slutsatsen att barnen och elevernas språkkunskaper samtvårdnadshavarnas inverkan på förskolan och skolans verksamhet och undervisning med dessinnehåll, till största del påverkar pedagogerna och lärarnas arbetssätt och bemötande gentemotbarn och elever på Svenska skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)