Stressens variationer : Sjuksköterskors upplevelser av stress i en akutvårdskontext

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Sjuksköterskeyrket, i synnerhet arbetet på akutmottagning, är ett yrke vars arbetsmiljö kantas av en mängd olika stressorer. Svenska sjuksköterskors arbete på akutmottagning i relation till stress är inte ett välstuderat ämne. Syftet i studien är att beskriva variationer i hur en grupp sjuksköterskor, verksamma vid akutmottagningar, uppfattar fenomenet stress i arbetsmiljön. Frågeställningarna i studien är: Vad erfar svenska sjuksköterskor som stressorer i arbetsmiljön? Hur påverkas sjuksköterskorna av arbetsrelaterad stress och hur hanteras den? Forskningsansatsen är av induktiv, kvalitativ och fenomenografisk karaktär. Datainsamlingen består av intervjuer med nio sjuksköterskor. Resultatet visade att de främsta stressorerna utlöses av bristande teamarbete, organisatoriska orsaker, ständiga avbrott i arbetet och en känsla av otillräcklighet. Informanterna upplevde flera aspekter av stress i arbetet och att de i olika grad påverkades av den arbetsrelaterade stressen på arbetet. Alla informanter, utom en, uppgav någon slags påverkan från arbetsrelaterad stress på fritiden. Vad gäller stressens påverkan identifierades följande kategorier; Påverkan på kropp och själ, stress som drivkraft, att de egna behoven blir sekundära samt påverkan i förmågan att kommunicera. Den vanligaste copingstrategin i denna studie var av problemlösande karaktär. Resultatet visade vissa likheter med internationella studier i ämnet tex att bristande teamarbete, avbrott i arbetet, konflikter i teamet, hög arbetsbelastning och krävande patienter och anhöriga är stressorer i arbetsmiljön. En slutsats i studien är att sjuksköterskorna sällan stressas av själva patientarbetet, det är andra faktorer i arbetsmiljön som uppfattas som stressorer. Detta underlättar förutsättningarna för ett förbättringsarbete. Studien visade att stressorer, stresspåverkan och stresshantering är av en mångfacetterad karaktär och att upplevelsen är högst personlig. Med en ökad kunskap om stress kan konstruktiva lösningar på problemet leda fram till en god arbetsmiljö. Sjuksköterskorna kan då ägna energi till att uppnå en patientvård i världsklass!

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)