Motivation; önskemål och verklighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Hanna Saidzadeh; Malin Carlsson; [2019-05-07]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien är att bidra med två perspektiv för hur motivationsarbetet på en arbetsplats upplevs. Dessutom vill vi lyfta hur medarbetare önskar att motivationsarbete inomorganisationer ska utformas. Därmed formulerade vi frågeställningarna:• Hur arbetar ledare med att motivera sina medarbetare?• Hur upplever medarbetare motivationsarbetet?• Hur vill medarbetare att organisationer ska utforma sitt motivationsarbete?För att kunna besvara våra frågeställningar har vi genomfört en fallstudie på ett av Nordens största försäkringsbolag där vi intervjuat ledaren och åtta medarbetare på en vald avdelning.Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod och ett hermeneutiskt synsätt genom denna studie.Med hjälp av teorier kring inre, prosocial och yttre motivation samt AMO- och SDTmodellen har vi analyserat det empiriska underlag vi tagit fram för att kunna dra slutsatser och bidra med konkreta förslag till hur motivationsarbetet kan förbättras hos organisationer samt vidare forskning. Vi har besvarat våra frågeställningar i avsnitten ”Empiri och analys” och ”Slutdiskussion”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)