Missbruk en kulturellt betingad sjukdom

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Introduktion Missbrukets komplexitet försvårar bilden av hur drogproblemet kan motverkas. Stigmatisering leder till mer dolda problem och ett motstånd till att söka hjälp. Faktorer som livsvillkor förklarar bättre varför bruket bland ungdomar ökar. Sjuksköterskans möte med missbrukaren kompliceras av sammanhangets betydelse och påverkas av kulturens gemensamma värden och människosyn. Syfte Syftet med studien var att utifrån en missbrukares livsvärld, finna specifika ”redskap” som haft betydelse för att uppnå en drogfri tillvaro och hur sjuksköterskan kan använda sig av denna kunskap i mötet. Metod Eftersom syftet var att undersöka missbrukarens livsvärld användes en hermeneutisk-kvalitativ metod. Sju drogfria missbrukare intervjuades. Materialet skrevs ut ordagrant och analyserades med inspiration från Kvales tre tolkningsnivåer. Tolkningssammanhangen belyses utifrån en specialistsjuksköterskas perspektiv. Resultat Utanförskap, identitetskriser och självmedicinering präglade tonårstiden och hade stor betydelse för utvecklingen av drogmissbruket. I samtliga intervjuer framkom vikten av att finna gemenskap, särskilt betonades mötet med drogfria missbrukare som genom tolvstegsprogrammet hade fått ett andligt uppvaknade. Känslan av samhörighet hade betydelse för identitet och igenkännande. Diskussion Missbrukarens möte med vårdpersonal kan ha avgörande betydelse för hur framtiden gestaltas. Ett positivt bemötande baseras på förståelse och lika värde vilket kan förebygga motstånd och utanförskap. Sjukdomsbegreppet kan ha betydelse för sjuksköterskans förståelse och gör det möjligt att informera på ett sätt så att patienten känner igen sig. Första steget i tolvstegsprogrammet innebär att bryta förnekelsen och kan vara användbart på avgiftningsenheter i syfte att starta en förändringsprocess. Mötets interaktion främjas av specialist sjuksköterskans helhetsperspektiv, förståelsekunskap och livsvärldsperspektiv. Sjuksköterskans professionella ansvar, att förena specifik kunskap med värdegrund och människosyn har betydelse för att motverka stigmatisering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)