Det glappar! Perioperativa sjuksköterskors erfarenheter av överensstämmelse mellan anestesitid och kirurgitid : En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Både tiden då patienten är sövd eller bedövad och tiden då det kirurgiska ingreppet utförs innebär risker för patienten. Bland annat ökar risken för trycksår och hypotermi med längden på anestesitiden och därmed är det viktigt att anestesitiden inte blir längre än nödvändigt. För att minska riskerna bör patientens anestesitid överensstämma med kirurgitiden i så stor utsträckning som möjligt och därför är det av vikt att få ta del av och sammanställa perioperativa sjuksköterskors erfarenheter kring detta. Syfte: Syftet med studien var att beskriva perioperativa sjuksköterskors erfarenheter av överensstämmelse mellan anestesitid och kirurgitid. Metod: En kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade frågor användes. Deltagarna kom från två sjukhus i Mellansverige och valdes med bekvämlighetsurval. Åtta anestesisjuksköterskor och åtta operationssjuksköterskor deltog. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier: Svårigheten att förutse anestesiläkemedlens effekt på individuella patienter påverkar bedömning av tidsåtgång, Kommunikationens betydelse för överensstämmelsen mellan anestesitid och kirurgitid, Teamarbetets betydelse för överensstämmelsen mellan anestesitid och kirurgitid samt Oförutsedda händelser kan förlänga anestesitiden. Konklusion: Denna studie ger en ökad förståelse för hur patientens anestesitid överensstämmer med kirurgitiden utifrån perioperativa sjuksköterskors erfarenheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)