Varför Gud? : En studie av ungdomars religiösa attribution i Halmstad

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Sammanfattning:

Titel: Varför Gud?  En studie av ungdomars religiösa attribution i Halmstad

 

Författare: Emma Göransson och Linn Jönsson

 

Handledare: Jürgen Offermanns

 

Frågeställning:

  • Vilka faktorer påverkar valet av religiös attribution hos en ungdom i Halmstad?
  • Finns det några specifika faktorer som förekommer oftare än andra i valet av religiös attribution hos en ungdom I Halmstad?

Syfte: Vårt syfte är att finna orsakerna till varför en ungdom i Halmstad blir religiös och vad som kan vara avgörande i ett sådant beslut. Detta gör vi med utgångspunkt i religionssociologiska och religionspsykologiska teorier.

Metod: Det är en kvalitativ studie.

Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras de befintliga teorier gällande religionssociologi och religionspsykologi, vi valt att utgå från.

Empirisk studie: Data är insamlad via intervju av tio ungdomar i två religiösa ungdomsgrupper i Halmstad.

Slutsats: Vi har kunnat konstatera fem olika faktorer som legat till grund för ungdomarnas religiösa attribution i Halmstad.

  • påverkan från socialt kontaktnät
  • då religionen präglat individens uppväxt
  • då det har funnits en känsla av saknad
  • behovet av förändring i livet
  • sökandet efter en identitet och en samhörighet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)