Resultatmanipulation inom den europeiska toppfotbollen : En studie om ägarstrukturers påverkan på resultatmanipulation

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie har empiriskt undersökt ägarstrukturens påverkan på resultatmanipulation inom den europeiska toppfotbollen. Studiens urval gjordes på 20 av de största fotbollsklubbarna i Europa med avseende på omsättning för perioden 2013-2019. En regressionsmodell upprättades för att studera hur ägarstrukturer påverkar resultatmanipulation. Till regressionsmodellen adderades tre stycken kontrollvariabler. Vid test av regressionsmodellen visades inget signifikant samband mellan storleken på ägarandel hos de tre största ägarnas gemensamma ägarandel. Modellen visade inte heller att fotbollsklubbarnas lönsamhet skulle påverka deras nivåer av resultatmanipulation. Regressionsmodellen kontrollerade även för antal styrelsemedlemmar, vilket visade sig ha en starkt signifikant positiv påverkan på resultatmanipulation. För fotbollsklubbarnas storlek, med avseende på totala tillgångar, visade de sig ha en starkt signifikant negativ påverkan på resultatmanipulation. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)