En förlängning av fideikommisset vid synnerligt kulturhistoriskt värde - en kritisk granskning av gällande rätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: När de svenska riksdagskamrarna 1963 beslutade att kvarvarande fideikommiss skulle avvecklas infördes ett undantag från avveckling i 6 § lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss, i de fall egendomen är av synnerligen kulturhistoriskt värde. I sådant fall kan regeringen besluta om förlängning av fideikommisset i det enskilda fallet. Tanken med undantaget var vid införandet att sådant var en sista utväg i de fall en avveckling skulle få följden att egendomen splittrades på så sätt att stora värden gick förlorade eller att förvaltning av egendomen omöjliggjordes. Den kulturhistoriskt värdefulla egendomen skyddas i många fall av annan lagstiftning. Denna varierar beroende på vilka föremål det rör sig om. I uppsatsen undersöks alternativa skyddsmöjligheter för dessa föremål för att utröna om föremålen får ett tillräckligt lagstiftningsskydd även efter avveckling av fideikommisset. Finns tillräckligt skydd i annan lagstiftning minskar behovet av att förlänga fideikommisset. I början tillämpades undantaget sparsamt men under 1990-talet skedde en förändring i praxis och på senare år har ett ökat antal undantag beviljats. Syftet med denna uppsats är att undersöka om regeringens nuvarande tillämpning är förenlig med lagstiftarens motiv till undantagets införande. För att uppnå syftet granskas tre regeringsbeslut om fideikommiss vilka utmynnat i antingen avveckling eller förlängning. En granskning av de utvalda regeringsbesluten visar att regeringens motivering av vad kulturhistoriskt värde är skiftar kraftigt. Det varierar även stort vad regeringen inkluderar i detta värde. Att praxis är ojämn gör att förutsebarhet försvåras. Särskilt problematisk är oförutsebarheten och variationen i regeringens beslut eftersom Regeringsrätten uttalat att en domstol inte kan granska den intresseavvägning som görs i 6 § lag om avveckling av fideikommiss eftersom den ses som ett politiskt beslut. Genom Regeringsrättens uttalande är domstol förhindrad att pröva om regeringens beslut är välgrundat. Sammantaget är slutsatsen att regeringen numera inte i tillräcklig grad strävar efter att avveckla fideikommiss utan genom förlängning skjuter upp problemen förenade med avveckling utan att lösa dem. Med tanke på den alternativa skyddslagstiftning som idag finns för kulturhistoriskt värdefulla föremål borde istället förlängning av fideikommiss bli alltmer ovanligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)