Bra karl reder sig själv? En studie om maskulinitet och hjälpsökande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka mäns attityder till hjälpsökande i en svensk kontext, genom digitala enkätsvar från 195 män från varierande demografiska förhållanden. Studien utgick ifrån deltagarnas skattning av maskulinitet samt deras skattningar av självstigmatisering vid hjälpsökande hos psykolog, hos läkare och hos en vän. Resultaten visade ett positivt samband mellan skattning av maskulinitet och skattning av självstigmatisering vid alla former av hjälpsökande. Resultaten visade även att hjälpsökande hos psykolog var mest stigmatiserande, följt av hjälpsökande hos vän och hjälpsökande hos läkare. Slutligen visade resultaten att ökad ålder medförde minskad skattning av såväl maskulinitet som självstigma vid alla de tre formerna av hjälpsökande. Möjliga tolkningar av både ålders inverkan och skillnaderna i stigma mellan de olika formerna av hjälpsökande diskuterades. Vidare diskuterades huruvida det finns specifika svenska maskulinitetsnormer och hur dessa kan ha påverkat resultatet i jämförelse med tidigare internationell forskning. Slutligen behandlades studiens styrkor och begränsningar, vilket mynnade ut i förslag till framtida forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)