Vad kännetecknar den sedvanliga behandlingen i en studie på BUP avseende våldsutsatta barn?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Martina Roberg; [2016-06-13]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Våld mot barn ökar risken för PTSD och psykiskasymtom. Patientnära forskning behövs för utveckling av effektivare behandlingsmetoder inom BUP för traumatiserade patienter. Syftet med studien var att undersöka vilka behandlingskomponenter som ingått isedvanlig behandling i en behandlingsstudie från BUP Gamlestaden och om någon behandlingskomponent var relaterad till bättre behandlingsutfall. Deltagarna (N=36) var patienter som randomiserats till sedvanlig behandling. Självskattningsformulär ifylldes vid tre mättillfällen och resultat av en diagnostisk intervju gjordes vid två mättillfällen. En EMDR/KBT-undergrupp och en grupp som fått ospecifik behandling hittades. Skillnader i behandlingseffekt mellan undergrupperna beräknades. Resultaten visade överlag ingen skillnad i behandlingseffekt mellan grupperna. Skillnader avseende när effekten av behandlingen slog igenom, antalet besök och förändring av diagnos skiljde sig och diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)