Pedagogers arbete med nyanländ elev : En studie om hur klasslärare beskriver olika pedagogers roller och arbetsuppgifter med en direktintegrerad elev och kommunikationen mellan pedagogerna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Författare: Ida Henrysson; [2018]

Nyckelord: Undervisning; direktintegrerade elever; samarbete;

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur klasslärare beskriver de olika pedagogerna som arbetar med en nyanländ elev, deras roller och arbetsuppgifter. Studien handlar även om hur klassläraren beskriver kommunikationen mellan de olika pedagogerna. Det genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra klasslärare på olika skolor i en kommun i norra Sverige som har eller har haft en direktintegrerad nyanländ elev i klassen. Eftersom att studien är relativt liten så ger den enbart en insikt i vilka pedagoger som arbetar med en nyanländ elev och hur kommunikationen ser ut mellan pedagogerna. Resultaten visar på liknande svar av klasslärarna, det vill säga att det inte skiljde så mycket vilka pedagoger som är involverade och hur återkopplingen ser ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)