Webbtillgänglighet för synskadade på webben.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Författare: Filip Hanson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Att skapa tillgänglighet för funktionshindrade påwebben har blivit av allt större intresse förföretag då nya regler har fastställts kring webbtillgänglighet.En standard som beskriverwebbtillgänglighet är WCAG. Om en webbplats inte uppnårnivån inom vissa standarder blirdet svårt för personer med funktionsnedsättning attkunna ta del av innehåll på webbplatsen.Samtidigt går leverantören på webbplatsen miste ompotentiella kunder genom att inteanpassa sin tjänst till WCAG:s standarder.I Projektet sattes två mål upp. Första målet med projektetär att beskriva skillnaden sett tillwebbtillgänglighet mellan en vanlig företagshemsidaoch en för synskadade optimeradhemsida. Andra målet är att visa på en teknisk lösningsom förbättrar möjligheten för ensynskadad användare att tillgodogöra sig personliginformation som redovisas grafiskt i formav bilder.För att beskriva skillnader i webbtillgänglighet mellanen vanlig företagshemsida och en försynskadade optimerad hemsida har projektet använtsig av en hybrid metod. I den metodenanvändes ett tekniskt tillgänglighetsmätverktyg ochintervjuer av personer som testat deolika hemsidorna m.h.a. en skärmläsare.För att uppnå det andra målet skapades en teknisklösning i form av ett webbsystem byggtmed hjälp av olika delsystem och tekniker. Den tekniskalösningen implementerades ochwebbtillgängligheten mättes före och efter implementeringen.Resultatet av första målet sammanställdes i en lista.Skillnaderna mellan en vanligföretagshemsida jämfört med en hemsida optimerad försynskadade är att en vanlighemsida●har sämre kontrast.●saknar ofta användbart stöd för navigering.●saknar ofta textalternativ till icke textbaserat innehåll.●kan innehålla element som byter innehåll med kortaintervaller.Resultatet för andra målet visade på en förbättringsett till webbtillgänglighet efter att dentekniska lösningen implementeras på en webbsida sompresenterar kunders data grafiskt iform av bilder.Slutsatser som kan dras är att resultaten uppnår demål som projektet har satt upp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)