Kulturkrock : Vad ett svenskt företag bör ta hänsyn till vid etablering i Kina

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

Sammanfattning: Idag lockas företag från andra länder att etablera sig på den kinesiska marknaden, eftersom Kina genom sin ökade ekonomi nu är en av de ledande länderna i världen. I samband med detta ökar utbudet av marknadsföring för företagen i Kina. Som svenskt företag möter man viss svårighet med att etablera sig på den nya marknaden, eftersom den visuella kommunikationen och marknadsföringen skiljer sig åt från svenskt marknaden. På grund av den bristfälliga kunskap och misstag vid marknadskommunikation i Kina. Kan vi konstatera att svenska företag utformar sin marknadsföring för den kinesiska marknaden med för liten kännedom om den kinesiska kulturen. Det finns därför ett behov av att få en större insikt i hur man som svenskt företag bör marknadsföra sig till den kinesiska konsumenten och marknaden, med rätt typ av kommunikation är därför viktigt.   Syftet med examensarbetet var att utreda och få en större förståelse för vad svenska företag behöver ta hänsyn till vid utformning av sitt grafiska- och visuella uttryck och i sin kommunikation vid etablering i Kina. Med denna kunskap tror vi att företag kommer att ha stor nytta av detta när de försöker etablera sig i Kina och som kan leda till nya karriärmöjligheter för framtiden. Detta bröt vi ner i frågeställning:   Vad bör ett svenskt företag ta hänsyn till vid utformning av sitt grafiska- och visuella uttryck och i sin kommunikation vid etablering i Kina?   Arbetet har utförts baserat på empirisk data i form av intervjuer med svenska grafiska och kommunikationsbyråer, företag som kommer att och arbetar i Kina samt personer som är uppväxta och jobbat i Kina inom grafisk design och undervisar om den kinesiska kulturen här i Sverige. Teorin är hämtad från litteraturstudier för att få en ökad kunskap om symbolik- och färgkunskap, kulturella och estetiska skillnader, kunskap om webbdesign samt hur man etablerar sig i Kina som internationell företag. Observationer av reklam och marknadsföring i Kina har även gjorts tillsammans med en respondent som är uppväxt i Kina.   Det resultat vi kom fram till och drog slutsatser av, är att ett svenskt företag bör specificera sin målgrupp så noggrant det går. Eftersom marknadsföringen påverkas stort av detta. Man bör se över målgruppens estetik, vad de har för ekonomi och vad de har för klass, varifrån de kommer geografiskt sätt i Kina, samt vilken ålder och kön som målgruppen befinner sig i är viktigt att ta hänsyn till. Man bör även beakta vidskepligheten då symboler, färger och siffror påverkar det grafiska och visuella uttrycket i kommunikationen.   Att den kinesiska befolkningen lägger stor vikt på gruppsamhörighet och relationer i form av Guanxi. Gör att det gäller att bygga ett starkt Guanxiwang (kontaktnät), i Kina för att få en gynnad framtid inom affärer. Även om en stor del av den kinesiska befolkningen inte har kunskap inom det engelska språket, kan det vara bra att ha namnet både på engelska och kinesiska. Eftersom det vid anpassning är viktigt att man behåller sina rötter, då tradition ses som en viktig del i Kina. Vid översättning av produktens namn bör man se över översättningen, så att den blir positiv och även att den kinesiska befolkningen kan se en direkt koppling till produktens funktioner i namnet. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om den rådande politiken i Kina eftersom staten kontrollerar marknadsutsläppet.   Slutligen finns det förslag på fortsatt arbete med detta examensarbete som kan ge ytterligare kunskap för vad ett svenskt företag för att ta hänsyn till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)