“Det gäller att kunna fånga, det gäller att kunna lyssna, det gäller att kunna se eleven och tolka det du ser” En studie av åtta socialpedagogers upplevelse av sin roll och samverkan med andra i skolans verksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Denna kvalitativa intervjustudie undersöker åtta socialpedagogers upplevelse av sin roll i skolan. Studien har gjorts utifrån ett syfte att förstå denna relativt nya yrkesroll i skolan, och bidrar med mer kunskap kring socialpedagogers potential och kompetens. De teorier som guidat analysen av intervjudatan handlar om pedagogiska relationer, om socialpedagogens uppgift i skolan, om interaktion och socialisation samt om samtal och lyssnande. Dessa begrepp valdes utifrån intervjudatan med ett fokus på socialpedagogens relationer. Studien är gjord med induktiv metod och med en hermeneutisk ansats. I åtta forskningsintervjuer undersöks socialpedagogers egna upplevelser av sin roll, där resultatet blir en kartläggning av dessa upplevelser kring roll och samverkan i skolans verksamhet. Socialpedagogernas arbetsuppgifter och roller skiljer sig beroende på skola och kommun, men alla upplever sig som viktiga och betydelsefulla i skolan. Ett socialpedagogiskt arbets- och förhållningssätt införlivas i alla åtta socialpedagogers arbete. Detta arbets- och förhållningssätt innebär bland annat att stötta eleverna, att se hela eleverna och arbeta med målet att eleven ska lyckas i sina studier. Förslag till vidare forskning är att undersöka socialpedagogens interaktion med eleverna, genom observationer och djuplodande fokus på vad en vuxen, som inte är lärare, kan göra för eleverna och deras lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)