En minskande ekonomi och befolkning : En granskning av Gislaveds kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Sammanfattning: Många mindre kommuner i Sverige minskar i befolkning. Detta är inte enbart en trend i Sverige utan det är en stor global trend. Gislaved som ligger i sydvästra Småland är en av alla kommuner som minskar i befolkning och som har drabbats av en allt högre arbetslöshet. Studiens mål är att hitta orsaken till hur och varför Gislaved minskar i befolkning. En annan del i studiens syfte är att hitta en lösning för hur kommunen kan förhindra den demografiska tillbakagången. Gislaved, som gränsar till nio kommuner, har i dagsläget problem att få ungdomar som flyttat från kommunen för studier och arbete att återvända. I jämförelse med grannkommunerna är Gislaved den kommun som har haft störst befolkningsminskning under 2000-talet. Detta beror på att Gislaved inte har tillräckligt många jobb att erbjuda och arbetslösheten stiger. Därmed tvingas kommunens invånare att flytta för att få en anställning i en annan kommun. Eftersom många mindre kommuner minskar i befolkning finns det flera olika strategier för hur den negativa trenden ska hindras. En strategi är tillväxtpolitik som fokuserar på tillväxt, befolkningsmässigt och ekonomiskt. Tillväxtpolitik bygger på att öka kommunens attraktivitet genom till exempel intressanta turistmål eller att kunna erbjuda jobb. En annan strategi är lokal anpassningspolitik som inte fokuserar på tillväxt utan handlar om att acceptera de nya förutsättningarna som en minskad befolkning innebär. Lokal anpassningspolitik används för att höja livskvaliteteten för de boende i kommunen genom till exempel samarbete med andra kommuner. För att analysera och granska arbetsmarknaden i Gislaveds kommun utfördes en shift-share-analys. Intervjuer med kommunalrådsordförande Niclas Palmgren (M), kommunalrådets viceordförande Margareta Lindgren (S) och Anders Ahlström, näringslivschef för Gislaved Näringsliv AB, har genomförts. Shift-share-analysen visade att Gislaved står sig starka gentemot resten av Sverige inom två arbetssektorer, Tillverknings- och utvinningsindustrin och Jordbruk, skogsbruk och fiske. Kommunen hade år 2010 jämfört med år 2001 9,8 % mindre anställda inom alla arbetssektorer, vilket motsvarar en minskning med 1563 anställda. I intervjuerna framkom det att den största anledningen till att kommunen minskar i befolkning beror på att de har svårt att locka tillbaka ungdomar som har flyttat från kommunen för arbete och studier på annan ort. Alla tre som intervjuades påpekade att iv bil- och järnvägarna hade en låg standard vilket de ansåg var ett problem för kommunen och dess företag eftersom det minskar möjligheterna för pendling. Goda möjligheter till pendling är viktigt för en kommun enligt tidigare studier. Av dessa anledningar bör kommunen satsa på lokal anpassningspolitik som leder till högre kvalitet i de kommunala verksamheterna för att medborgarna ska vara nöjda. De bör även satsa på att förbättra infrastrukturen som i längden kan generera fler jobb och en tillväxt, befolkningsmässigt och ekonomiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)