Om patientsäkerhetens påverkan av sjuksköterskans arbetsrelaterade stress : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Arbetsrelaterad stress förekommer inom sjuksköterskans arbete. Vårdkvalitén riskerar att försämras när sjuksköterskan upplever stress i sitt arbete. Sjuksköterskans kärnkompetenser innebär bland annat att sjuksköterskan ska ge god omvårdnad samt mäta och följa upp vårdkvalitén. Den teoretiska referensramen som speglar litteraturstudien är det vårdvetenskapliga begreppet vårdande möten utifrån Dahlberg och Segesten (2010). Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskors arbetsrelaterade stress påverkar patientsäkerheten inom slutenvård. Metod: Litteraturstudien baserades på tio artiklar, kvalitativa, kvantitativa och mixad metod. Databaserna Cinahl och Pubmed användes för att söka artiklar. Kvalitetsgranskning av artiklar utfördes med Carlsson och Eimans kvalitetsgranskningsmall. En integrerad analys användes i dataanalysen enligt Kristenssons metod. Resultat: Litteraturstudiens resultat redovisades i fem kategorier: ”konsekvenser av tidsbrist”, ”konsekvenser av arbetsbelastning”, ”konsekvenser av sjuksköterskans stressupplevelse”, ”bristande kommunikation” och ”misstag inom omvårdnad och kliniskt arbete”. Slutsats: Sjuksköterskor inom slutenvården upplever arbetsrelaterad stress på grund av olika orsaker. Arbetsrelaterad stress påverkar patientsäkerheten. Hög arbetsbelastning ligger till grund för sjuksköterskan tidsbrist. Konsekvenser av hög arbetsbelastning och tidsbrist kan vara vårdskador. Mötet mellan sjuksköterska och patient uteblir vilket försämrar vårdkvalitén för patienterna. Författarna anser att orsakerna till sjuksköterskors arbetsrelaterade stress ska uppmärksammas för att främja patientsäkerhet inom sjuksköterskans arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)